Dolar – euro – peníze – bankovka

Americk˝ dolar 19. kvÏtna v reakci na v˝stup ze sch˘zky ministr˘ financÌ G7 ve Francii prudce oslabil a euro se tÏsnÏ p¯iblÌûilo k zav·dÏcÌmu kurzu z ledna 1999. Euro se dostalo tÏsnÏ k ˙rovni 1,1747 dolaru, kde p¯ed necel˝mi Ëty¯mi a p˘l lety zaËalo svou existenci jako ofici·lnÌ mÏna eurozÛny.

Publicidad