FO00528787

Americký dolar 19. kvìtna v reakci na výstup ze schùzky ministrù financí G7 ve Francii prudce oslabil a euro se tìsnì pøiblížilo k zavádìcímu kurzu z ledna 1999. Euro se dostalo tìsnì k úrovni 1,1747 dolaru, kde pøed necelými ètyømi a pùl lety zaèalo svou existenci jako oficiální mìna eurozóny.

Publicidad